ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - แผ่นดินไหว (SOE65)